Grevă de avertisment

Mi, 31 ian 2024 11:53:45 EET de elod, 3952 vizualizări

Grevă de avertisment

PROCESE VERBALE ŞEDINŢE ORDINARE 2023

Vi, 22 mar 2024 09:59:05 EET de elod, 57 vizualizări

PROCES VERBAL nr. 1 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 2 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 3 AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 4 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 5 AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 6 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI.pdf

PROCES VERBAL nr. 7 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL AL nr. 8 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 9 AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 10 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 11 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 12 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICEN

PROCES VERBAL nr. 13 AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 14 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 15 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 16 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

PROCES VERBAL nr. 17 AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LELICENI

2023

Mi, 29 nov 2023 11:16:46 EET de elod, 192 vizualizări

Hotărârea 3 Pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar 2023-2024

Hotărârea 5 privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap accentuat

Hotărârea 7 pentru aprobarea programului anual cultural pentru anul 2023

Hotărârea 8 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022

Hotărârea 9 privind mandatarea reprezentantului UAT Leliceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”

Hotărârea 10 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2023 şi, estimările pe anii 2024 - 2026

Hotărârea 11 privind aprobarea colaborării și a modelului protocolului de colaborare între Comuna Leliceni și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”

Hotărârea 12 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele Comunei Leliceni a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

Hotărârea 18 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Leliceni, județul Harghita

Hotărârea 20 Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Hotărârea 21 privind mandatarea Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională Alcsik în vederea delegării gestiunii serviciului de eliminare prin depozitare precum și al serviciului de sortare a deșeurilor colectate separat din deșeurile municipale în aria de competență al operatorului regional Eco-Csik Srl

Hotărârea 24 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Leliceni

Hotărârea 25 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni

Hotărârea 29 pentru aprobarea participării Comunei Leliceni, județul Harghita la parteneriatul Leader al Asociației Leader Csik

Hotărârea 30 privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Leliceni”

Hotărârea 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale în comuna Leliceni, sat Leliceni și Fitod”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea 33 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2023

Hotărârea 37 privind mandatarea reprezentanților legali ai comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz pentru aprobarea reactualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

Hotărârea 38 privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A. din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr.977256/22.05.2023

Hotărârea 42 privind avizarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare a deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMION” în comuna Leliceni membră a ADI SIMD Harghita

Hotărârea 44 privind aprobarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni în Adunarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare “Şuta” - Fejlesztési Egyesület, pentru exercitarea pe seama și în numele Comunei Leliceni a dreptului de vot la ședința Adunării Generale a Asociației din data de 14 septembrie 2023

Hotărârea 46 pentru aprobarea statutului modificat al Asociației de DezvoltareIntercomunitară Csík Metropoliszövezet

Hotărârea 47 privind realizarea de investitii pe anul 2023, din cota de dezvoltare/redevență de către HARVIZ SA pentru UAT Leliceni

Hotărârea 49 privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”

Hotărârea 50 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentru perioada octombrie - decembrie 2023

Hotărârea 51 pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului urbanistic general al comunei Leliceni, județul Harghita

Hotărârea 52 pentru modificarea Hotărârii 31/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale în comuna Leliceni, sat Leliceni și Fitod”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

2022

Mi, 22 iun 2022 10:21:24 EEST de elod, 810 vizualizări

Hotărârea 2 Pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea 7 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 şi, estimările pe anii 2023 - 2025

Hotărârea 13 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, Egyesület

Hotărârea 18 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru construire case de locuit, Comuna Leliceni - Sat Leliceni – teren intravilan

Hotărârea 25 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Leliceni

Hotărârea 26 privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Leliceni

Hotărârea 29 privind modificarea Anexei Nr.1. al Hotărârii Consiliului Local Nr. 52 /2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2022

Hotărârea 32 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentru perioada iulie 2022-septembrie 2022

Hotărârea 33 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2022

Hotărârea 34 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru construire restaurant și pensiune, Comuna Leliceni - Sat Misentea – teren extravilan

Hotărârea 35 privind aprobarea actualizării valorii de inventar și al datelor tehnice al unui bun din domeniul public al comunei Leliceni

Hotărârea 37 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local din anul 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Hargita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate, din Studiul de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”

Hotărârea 38 privind aprobarea ocupării temporare a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Leliceni pentru realizarea execuţiei lucrărilor la rețelele de alimentare cu energie electrică

Hotărârea 39 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul 2022, al comunei Leliceni

Hotărârea 40 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Nr. 24/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare investiției, cheltuielilor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale prin proiect cu titlul: "Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1" din comuna Leliceni, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului

Hotărârea 41 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul 2022, al comunei Leliceni

Hotărârea 43 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru contruire zonă de locuit și zonă de instituții și servicii publice, Comuna Leliceni - Sat Misentea

Hotărârea 48 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2022, al comunei Leliceni

Hotărârea 49 pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc și al zonei urbane funcționale aferente pentru perioada 2021-2030 și Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a zonei urbane funcționale aferente pentru perioada 2021-2030

Hotărârea 50 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 1669 mp înscris în CF nr. 54033 Leliceni, jud. Harghita

Hotărârea 52 privind participarea Comunei Leliceni prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, Harghita si Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu UAT. Județul Mureș și UAT Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură Consiliul Local Leliceni,

Hotărârea 53 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2023

Hotărârea 54 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Leliceni și participarea Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014 – 2020”

Hotărârea 55 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, al comunei Leliceni, județul Harghita

Hotărârea 56 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2022 pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc și al zonei urbane funcționale aferente pentru perioada 2021-2030 și Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a zonei urbane funcționale aferente pentru perioada 2021-2030

2021

Jo, 04 mar 2021 12:33:51 EET de elod, 2163 vizualizări

Hotărârea 1 pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea 2 privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap
Hotărârea 3 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului IV al anului 2020
Hotărârea 4 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
Hotărârea 5 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020
Hotărârea 6 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru construire case de locuit, Comuna Leliceni - Sat Leliceni – teren intravilan
Hotărârea 7 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Miercurea Ciuc”
Hotărârea 8 referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de finanțare aferente proiectului ”Asigurarea infrastructurii și mijloacelor IT necesare desfășurării educației în mediul on-line la nivelul comunei Leliceni”
Hotărârea 9 cu privire la înregistrarea Primăriei Leliceni înSistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
Hotărârea 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentruperioada februarie 2021-aprilie 2021
Hotărârea 11 pentru aprobarea programului anual cultural pentru anul 2021
Hotărârea 12 privind aprobarea casării obiectelor de inventar, aflat în inventarul colii Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, comuna Leliceni
Hotărârea 13 Privind aprobarea nomenclatorului stradal, denumirea străzilor i a numerelor și a numerelor administrative din satele componente ale comunei Leliceni, judeţul Harghita
Hotărârea 14 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Consiliului local și funcționare al Consiliului local ționare al Consiliului local al comunei Leliceni
Hotărârea 15 privind darea în administrare a unui microbuz școlar Școlii Gimnaziale ”NAGY ISTVÁN” din Misentea, comuna Leliceni
Hotărârea 16 privind aprobarea ocupării temporare a drumului de acces la Lacul Şuta, pentru realizarea execuţiei lucrărilor aferente investiţiei: “Punerea în siguranţă a barajului Şuta, Jud.Harghita”
Hotărârea 17 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2021
Hotărârea 18 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 36/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Leliceni
Hotărârea 19 Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7149/2021 între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Leliceni privind participarea la finanțarea costului anual pentru un copil/tânăr insituționalizat, care provine din comuna Leliceni
Hotărârea 21 privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7088/2021 între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Leliceni privind participarea la finanțarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituționalizată, care provine din comuna Leliceni
Hotărârea 22 Privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Leliceni, în anul școlar 2020-2021
Hotărârea 23 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2021 şi, estimările pe anii 2022 - 2024
Hotărârea 24 privind retragerea reprezentantului Szőcs László Szabolcs, desemnarea și mandatarea noului reprezentant în Adunarea Generală a Actionarilor al SC ECO CSIK SRL
Hotărârea 25 pentru aprobarea și însușirea contractului pentru acordarea de servicii social-medicale în anul 2021 cu Asociația Caritas Alba-Iulia - Asistență Medicală și Socială
Hotărârea 26 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentru perioada mai 2021-iulie 2021
Hotărârea 27 pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás
Hotărârea 28 privind aprobarea aderării comunei Leliceni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita
Hotărârea 29 privind stabilirea, constatarea și sanctionarea unor contraventii săvârșite pe raza administrativ teritoriale a comunei Leliceni, județul Harghita
Hotărârea 30 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului I al anului 2021
Hotărârea 31 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Leliceni, județul Harghita
Hotărârea 32 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/2021 privind darea în administrare a unui microbuz școlar Școlii Gimnaziale „Nagy István” din Misentea, comuna Leliceni
Hotărârea 33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Leliceni pentru perioada iulie-septembrie 2021
Hotărârea 34 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2021
Hotărârea 35 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Misentea pentru reabilitare lăcaș de cult
Hotărârea 36 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Leliceni pentru construire casă comunitară
Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul 2021, al comunei Leliceni
Hotărârea 38 Privind desemnarea unui membru din Consiliul Local Leliceni în Consiliul de Admnistrație, respectiv în Comisia de evaluare și asigurarea calității al Școlii Gimnaziale ”Nagy István” din Misentea
Hotărârea 39 privind închirierea prin licitație publicăal unui spațiu de 26,67 m2 pentru activități stomatologice aflat în domeniul public al comunei Leliceni, județul Harghita,situat în comuna Leliceni, sat Misentea nr. 117, județul Harghita
Hotărârea 40 privind aprobarea participării comunei Leliceni la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alcsik -
Hotărârea 41 Privind aprobarea prețului la apă potabilă și canalizarea apelor uzate, gestiuni delegate firmei S.C. Harviz. S.A. și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Leliceni în vederea votării în cadrul AGA ADI „Hargita Víz Egyesület”
Hotărârea 42 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului II al anului 2021
Hotărârea 43 cu privire la modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Hotărârea 44 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul 2021, al comunei Leliceni
Hotărârea 45 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Leliceni pentru perioada octombrie-decembrie 2021
Hotărârea 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni în Consiliul de administrație al Asociaţiei de Dezvoltare „SUTA” Fejlesztési Egyesület
Hotărârea 47 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2021, al comunei Leliceni
Hotărârea 48 privind aprobarea Devizului General estimativ și al cererii de finanțare aferent obiectivului de investiții: „Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale în comuna Leliceni, sat Leliceni și Fitod”
Hotărârea 49 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului III al anului 2021
Hotărârea 50 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea S.c. Eco-Csik S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Leliceni în vederea votării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor al S.c. Eco-Csik S.R.L.
Hotărârea 51 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în inventarul aparţinând Consiliului Local al comunei Leliceni
Hotărârea 52 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2022
Hotărârea 53 privind aprobarea colaborării între comuna Leliceni si Consiliului Judetean Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe DJ 123B și DJ 123C în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier
Hotărârea 54 privind aprobarea modificării, prin act adițional, al Contractului de închiriere nr. 2527/02.12.2014, încheiat între Comuna Leliceni și Asociația Composesorală Misentea
Hotărârea 55 privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap accentuat
Hotărârea 56 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2021, al comunei Leliceni
Hotărârea 57 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2021, al comunei Leliceni

2020

Lu, 19 oct 2020 11:47:15 EEST de

Hotărârea 1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii  de dezvoltare, din excedentul bugetului local
Hotărârea 2 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 188/2019 pentru rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Leliceni
Hotărârea 3 pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea 4 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
Hotărârea 5 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
Hotărârea 6 privind revocarea Hotărârii Nr. 53/2019
Hotărârea 7 pentru  aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 - 2023
Hotărârea 8 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au fost sancționate contravențional sau care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii
Hotărârea 9 pentru aprobarea și însușirea contractului pentru acordarea de servicii social-medicale în anul 2020 cu Asociația Caritas Alba-Iulia - Asistență Medicală și Socială
Hotărârea 10 pentru revocarea Hotărârii Consililului Local nr. 36/2019
Hotărârea 11 privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului IV al anului 2019
Hotărârea 12 pentru aprobarea programului anual cultural pentru anul 2020
Hotărârea 13 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
Hotărârea 14 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 57/2020 pentru rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Leliceni
Hotărârea 15 privind darea în folosință către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud , a unei suprafețe de 8 m2 de teren
Hotărârea 16 pentru rectificarea bugetului local pe trimestrul II pe anul  2020, al comunei Leliceni
Hotărârea 17 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 9/2020
Hotărârea 18 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2020
Hotărârea 19 privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap accentuat
Hotărârea 20 privind aprobarea casării obiectelor de inventar,  aflat în inventarul Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, comuna Leliceni
Hotărârea 21 pentru aprobarea și însușirea contractului de asistență juridică și de reprezentare a Comunei Leliceni și primarul comunei Leliceni în dosarul nr. 320/96/2020
Hotărârea 22 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2020
Hotărârea 23 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern organizat la nivelul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík”
Hotărârea 24 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului II al anului 2020
Hotărârea 25 privind darea în administrare Scolii Gimnaziale Nagy Istvan Misentea, unitate cu personalitate juridică , a imobilului – construcție ” ȘCOALĂ ELEMENTARĂ ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ” situat în Sat Misentea nr. 115, proprietate publică a comunei Leliceni
Hotărârea 26 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în inventarul aparţinând Consiliului Local al comunei Leliceni
Hotărârea 27 privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7198/2020 între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Leliceni privind participarea la finanțarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituționalizată, care provine din comuna Leliceni
Hotărârea 28 privind aprobarea încheierii Contractului Nr. I.C.2/7131/2020 între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Leliceni privind participarea la finanțarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituționalizată, care provine din comuna Leliceni
Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul 2020, al comunei Leliceni
Hotărârea 30 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület pentru aprobarea normei paușale
Hotărârea 31 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționareal aparatului de specialitate al Primarului comunei Leliceni
Hotărârea 32 Pentru modificarea Anexei 1 din HCL nr. 24/2019 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020” și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Leliceni în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz Egyesület”
Hotărârea 33 privind aprobarea ocupării unei teren din domeniul public al comunei Leliceni în vederea realizării proiectului de ”Extindere de conductă și branșament gaze naturale”, beneficiar HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.
Hotărârea 34 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021
Hotărârea 35 Privind alegerea viceprimarului comunei Leliceni
Hotărârea 36 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Leliceni
Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020, al comunei Leliceni
Hotărârea 38 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Leliceni aferent trimestrului III al anului 2020
Hotărârea 39 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni,pentru anul fiscal 2021
Hotărârea 40 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni, în relația cu A.F.I.R., în cadrul proiectului ”AMENAJAREA TERENULUI AFERENT CASEI DE CULTURĂ LE NR. 54. DIN SAT LELICENI”
Hotărârea 41 privind solicitarea transmiterii Sistemului de alimentare cu apă a comunei Leliceni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Leliceni, Județul Harghita
Hotărârea 42 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Leliceni pentru construire casă comunitară
Hotărârea 43 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice din Misentea pentru reabilitarea gardului cimitirului din Misentea
Hotărârea 44 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020, al comunei Leliceni
Hotărârea 45 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020, al comunei Leliceni

Citeşte mai multe

2019

Ma, 08 ian 2019 14:52:06 EET de , 3247 vizualizări

Hotărârea 1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019
Hotărârea 2 pentru aprobarea procesului-verbal al ședințelor anterioare
Hotărârea 3 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea 4 privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap accentuat
Hotărârea 5 privind stabilirea salariilor de bază
Hotărârea 6 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni
Hotărârea 7 privind însușirea Contractului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu
Hotărârea 8 pentru aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
Hotărârea 9 privind folosirea excedentului din anul 2018
Hotărârea 10 privind aprobarea Planului de acțiuni
Hotărârea 11 privind aprobarea activității asistenților personali
Hotărârea 12 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integrată
Hotărârea 13 privind aprobarea casării mijloacelor fixeși a obiectelor de inventar
Hotărârea 14 privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare
Hotărârea 15 pentru aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
Hotărârea 16 privind aprobarea PUZ
Hotărârea 17 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea 18 privind modificarea Hotărârii nr. 5/2019
Hotărârea 19 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni
Hotărârea 20 pentru aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
Hotărârea 21 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Hotărârea 22 pentru aprobarea programului anual cultural pentru anul 2019
Hotărârea 23 privind aprobarea Raportului activității al Asociației
Hotărârea 24 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni
Hotărârea 25 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2019 și, estimările pe anii 2020-2022
Hotărârea 26 pentru aprobarea Strategiei anuale al achizițiilor publice
Hotărârea 27 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea 28 pentru aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
Hotărârea 29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării
Hotărârea 30 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea 31 pentru aprobarea documentației de avizare
Hotărârea 32 privind acordarea unui sprijin financiar
Hotărârea 33 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare
Hotărârea 34 privind aprobarea PUZ
Hotărârea 35 privind însușirea și aprobarea contractelor de prestări servicii

Hotărârea 36 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  Comunei Leliceni
Hotărârea 37 privind însușirea și aprobarea contractelor de furnizare între Comuna Leliceni și S.C. Promotion S.R.L.
Hotărârea 38 privind desemnarea unui membru din Consiliul Local Leliceni în Consiliul de Admnistrație a Școlii Gimnaziale Nagy Istvan din Misentea
Hotărârea 39 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice din Misentea pentru achiziționarea unor obloane pentru ferestrele turnului
Hotărârea 40 pentru aprobarea devizului general și a indicatorilor financiari actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului public în Comuna LELICENI”
Hotărârea 41 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III pe anul  2019, al comunei Leliceni
Hotărârea 42 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Leliceni
Hotărârea 43 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea 44 privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2019
Hotărârea 45 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2019, al comunei Leliceni
Hotărârea 46 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület
Hotărârea 47 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület
Hotărârea 48 privind aprobarea casării obiectelor de inventar,  aflat în inventarul Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, comuna Leliceni
Hotărârea 49 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, al comunei Leliceni, județul Harghita
Hotărârea 50 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2019, al comunei Leliceni
Hotărârea 51 privind aprobarea colaborării între comuna Leliceni si Consiliului Judetean Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe DJ 123B și DJ 123C
Hotărârea 52 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 183/2019 pentru rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Leliceni
Hotărârea 53 privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locala prin creșterea de locuri de munca în Comuna Leliceni
Hotărârea 54 privind aprobarea și însușirea Contractului de achiziție publică de servicii pentru ”Întreținerea sistemului de iluminat public al comunei Leliceni”
Hotărârea 55 privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”
Hotărârea 56 privind aprobarea retragerii unilaterale al comunei Leliceni în calitate de membru fondator din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”PRO CULTURA SICULI”
Hotărârea 57 privind aprobarea și însușirea Contractului de servicii pentru întocmirea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Leliceni
Hotărârea 58 privind aprobarea și însușirea Contractului de lucrări  privind Instalația de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu(IDSAI)-33, Sistem de alarmă de incendiu  în comuna Leliceni
Hotărârea 59 pentru aprobarea ” modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență” Leliceni
Hotărârea 60 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2020
Hotărârea 61 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV pe anul  2019, al comunei Leliceni


 

2018

Vi, 02 mar 2018 10:59:09 EET de , 3421 vizualizări
8 februarie
 
3 mai
 
21 iunie
 
2 august
 
11 septembrie
 
26 septembrie
 
29 octombrie
 
28 noiembrie
 
18 decembrie

 

2017

Lu, 26 feb 2018 13:55:05 EET de , 3422 vizualizări
9 ianuarie
 
30 ianuarie
 
31 ianuarie
 
28 februarie
 
22 martie
 
26 aprilie
 
31 mai
 
22 iunie
 
28 iunie
 
26 iulie
 
28 august
 
27 septembrie
 
18 octombrie
 
29 noiembrie
 
21 decembrie
 

2016

Ma, 09 feb 2016 11:43:03 EET de , 3633 vizualizări

Hotărârea 66/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor